«Про сільський бюджет Мироцької                                                                           10313515000

 сільської ради на 2020 рік»                                         

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”,    Мироцька  сільська рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 9759400,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 9709400,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 50000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  9759400,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 9709400,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 50000,00 гривень;

          повернення кредитів до сільського бюджету у сумі 0,00 гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету – 0,00 гривень та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету – 0,00 гривень;

надання кредитів з сільського бюджету у сумі _0,00 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету – 0,00  гривень та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету – 0,00 гривень;

профіцит сільського бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит сільського бюджету у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського  бюджету у розмірі 2000,00 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд сільського бюджету у розмірі 98 000,00 гривень, що становить 1 відсоток видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення  по головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію сільських програм у сумі 9759400,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік:

 до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) до доходів спеціального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 71 та статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

– оплата праці працівників бюджетних установ ( код 2110)

– нарахування на заробітну плату ( код 2220)

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220)

– забезпечення продуктами харчування (код 2230)

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270)

– дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних(регіональних) програм (код 2281)

– окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282)

           – соціальне забезпечення (код 2700)

8. Надати право сільському голові у порядку визначеному Кабінетом міністрів Країни отримувати  позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

9. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити  виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

 

      10. Надати право сільському голові в межах загального обсягу бюджетних призначень окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету за обгрунтованим поданням здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі сільського бюджету та кошторисах, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

     11. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

     12. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     13. Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

    14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціального розвитку та планово-бюджетної діяльності.

Паспорти бюджетних програм на 2019 рік